Zintec

ZINTEC HỢP KIM KẼM

  • Khả năng đúc cao
  • Bề ngoài bóng loáng
  • Hoàn thiện dễ dàng
  • Mật độ và tính lỏng cao