ZAC HỢP KIM KẼM

  • Hàm lượng sắt thấp nhằm kiểm soát tốt phần phế liệu
  • Tạp chất thấp, đặc biệt là chì
  • Thiết kế phôi tùy chỉnh phục vụ cho quy trình nấu chảy chính
  • Phần hoàn thiện tuyệt vời sau khi xử lý bề mặt
  • Lý tưởng đối với các sản phẩm có mật độ cao