GZ HỢP KIM KẼM

  • Mức độ phế liệu thấp
  • Tính lỏng và tính dễ uốn tuyệt vời giúp nâng cao hiệu suất mạ điện
  • Tính nhất quán trong các tham số về quy trình đúc khuôn giúp giảm các thay đổi trong các tham số của quy trình
  • Kiểm soát chặt chẽ các tạp chất, ví dụ: chì, cadimi
  • Lý tưởng cho việc sản xuất các sản phẩm có yêu cầu khắt khe về tính hoàn thiện bề mặt và các tính chất cơ học