การรายงานทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Post Image
Post Image
Post Image

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานทางการเงินและประกาศของเรา

กลุ่ม Lee Kee รักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการควบคุมภายในและจริยธรรมทางธุรกิจที่ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดการอ้างอิง